Werkwijze

Werkwijze

Werkwijze

In onze praktijk werken we op de volgende manier:

Intake
We starten met intakegesprekken. Tijdens de intake is het van belang dat we een zo duidelijk en compleet mogelijk beeld vormen van uw klachten en hun ontstaansgeschiedenis, uw leefsituatie en uw persoonlijke stijl van omgaan met problemen en mensen. Daarnaast is het belangrijk dat er een juiste klik ontstaat tussen u en de behandelaar. Er moet voldoende basis zijn om samen aan het werk te kunnen gaan. Als blijkt dat we niet de juiste hulp kunnen bieden zullen we u in overleg doorverwijzen naar een andere behandelaar.

Behandelplan

Naar aanleiding van de intakegesprekken wordt een behandelplan gemaakt. Daarin staat uw problematiek beschreven, de voorgeschiedenis, uw behandeldoelen en welke behandeling u wordt geadviseerd. Dit behandelplan krijgt u te lezen en wordt met u besproken zodat u weet wat u van uw behandeling kunt verwachten.  De behandelaar vult daarnaast een vragenlijst in waarin de zorgvraag en problematiek worden vastgesteld. Dit is een onderdeel van het zorgprestatiemodel. Deze zorgvraagtypering heeft geen invloed op tarief van de behandeling en/of de geboden zorg.

Alleen met uw toestemming wordt de huisarts/verwijzer schriftelijk op de hoogte gebracht van de bevindingen vanuit de intake.

Behandeling/therapie

Als uw klachten mild of matig zijn en ze uw dagelijks leven beperkt beïnvloeden zal er gekozen worden voor een probleemgerichte en kortdurende aanpak. Vaak wordt er dan gewerkt met cognitieve gedragstherapie, EMDR en onderdelen uit de schematherapie. Uw behandeling valt dan onder de generalistische basis GGZ.
Als uw klachten en problemen ernstiger en complexer zijn en uw leven behoorlijk beïnvloeden wordt er gekozen voor een langere behandeling in de gespecialiseerde GGZ. Ook dan kan er gewerkt worden met verschillende therapievormen en -technieken zoals cognitieve gedragstherapie, persoonsgerichte therapie, systeemtherapie, schematherapie of EMDR. Het aantal therapiecontacten hangt af van de aard en de omvang van de problemen en is ook afhankelijk van uw hulpvraag.

Afronding

Als uw klachten zijn afgenomen en u voldoende vertrouwen heeft opgebouwd om het verder alleen te kunnen wordt in gezamenlijk overleg de behandeling afgerond.

ROM-meting
Bij aanvang, tijdens en na de behandeling wordt het effect van de behandeling gemeten met de digitale ROM vragenlijst waarin u aangeeft in welke mate u last heeft van bepaalde klachten. De uitkomsten van de vragenlijsten worden met u besproken.
Als de behandeling wordt afgerond ontvangt u een vragenlijst die uw tevredenheid over de behandeling meet.

Informatie-uitwisseling 
Alleen met uw schriftelijke toestemming wordt er informatie over uw behandeling aan derden zoals de huisarts of bedrijfsarts gegeven.

*Link clientfolder LVVP; tarieven

Medisch Centrum de Voorste Stroom, Moergestelseweg 22a, 5062 JW Oisterwijk
Medisch Centrum Moergestel, Raadhuisstraat 32, 5066 AP Moergestel
Anita Schook: 06 43 85 71 18 Jesca Smulders: 06 46 26 55 00